User menu

FAQ

Cum pot efectua o înscriere pentru audiență la SPPS?

Înregistrarea pentru audienţă se efecutează de către Serviciul secretariat:

Tel:  /373 22 / 250-900,  

Fax: /373 22 / 250-922; 

Programul de audiență al cetățenilor:

Directorul Serviciului – în prima şi a treia zi de luni a lunii curente;

Directorul-adjunct al Serviciului –  în a doua zi de luni a lunii curente.

Care sunt condițiile de încadrare în serviciu?

 (1) Încadrarea în calitate de ofiţer de protecţie este benevolă prin concursul candidaţilor care întrunesc condiţiile specifice funcţiei şi criteriilor stabilite de Serviciu.
 (2) În calitate de ofiţer de protecţie poate fi încadrată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
 a) este cetăţean al Republicii Moldova;
 b) a atins vîrsta de 21 de ani; 
 c) posedă limba de stat;
 d) a îndeplinit serviciul militar prin contract sau serviciul special, serviciul militar în termen sau cu termen redus ori a urmat cursul deplin de instruire la catedra militară;
 e) este apt după calităţile individuale şi profesionale, starea de sănătate, capacităţile fizice şi psihologice pentru îndeplinirea funcţiei la care candidează;
 f) corespunde criteriilor de încadrare în Serviciu, ca urmare a controlului special.
 (3) Nu poate fi încadrată în calitate de ofiţer de protecţie persoana care:
 a) nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (2);
 b) a atins limita de vîrstă pentru încadrarea primară în Serviciu de 30 de ani;
 c) nu a renunţat la calitatea sa de membru al unui partid, al unei organizaţii social-politice, al unui organ de conducere sau de fondator al unui agent economic, precum şi la orice altă calitate incompatibilă cu funcţia de ofiţer de protecţie prevăzută de Statutul disciplinar;
 d) a fost declarată anterior, prin hotărîre judecătorească definitivă, culpabilă de comiterea unei infracţiuni şi care se află sub urmărire penală;
 e) este privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa funcţii în cadrul autorităţilor publice.
 (4) Pentru a fi încadrat în calitate de ofiţer de protecţie, candidatul este supus unui control special conform actelor normative ale Serviciului.
 (5) Serviciul efectuează, cu acordul candidatului, controlul special al acestuia, care se extinde şi asupra soţiei/soţului, rudelor pînă la al doilea grad de rudenie inclusiv, precum şi asupra persoanelor cu care domiciliază sau cu care se află în relaţii de concubinaj candidatul, cu respectarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. Procedura controlului special presupune prelucrarea datelor din evidenţele şi înregistrările operative şi de altă natură, testarea, în caz de necesitate, a candidatului la detectorul comportamentului simulat (poligraf), verificarea datelor cuprinse în declaraţia cu privire la venituri şi la proprietate, declaraţia de interese personale, culegerea de informaţii privind faptele care, conform legislaţiei, constituie impedimente la numirea într-o funcţie sau la desfăşurarea anumitor activităţi, precum şi examinarea altor informaţii în vederea constatării eligibilităţii candidatului pentru îndeplinirea funcţiei respective.
 (6) Refuzul candidatului de a fi supus controlului special constituie impediment la încadrarea acestuia în Serviciu.
 (7) Dacă, în urma efectuării controlului special sau a concursului, se constată că respectivul candidat nu corespunde condiţiilor de încadrare în calitate de ofiţer de protecţie, Serviciul este obligat să-l informeze despre motivul refuzului de angajare.
 (8) La încadrarea în calitate de ofiţer de protecţie, candidatul este supus unui examen medical complex, efectuat de către o comisie medicală de specialitate în instituţia medico-sanitară cu care Serviciul are încheiat un contract.
 (9) În cazul deciziei pozitive a comisiei medicale de specialitate, candidatul este supus verificării în vederea corespunderii cerinţelor de pregătire generală şi fizice necesare funcţiei la care candidează.
 (10) La încadrarea în calitate de ofiţer de protecţie, candidatul semnează angajamentul de a nu divulga informaţia ce constituie secret de stat, precum şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată. 

Care sunt persoanele ce beneficiază de protecție de stat?

Persoanele care beneficiază de protecție de stat sunt : demnitari ai Republicii Moldova, demnitari străini pe timpul şederii lor în Republica Moldova, membrii lor de familie, cărora li se asigură protecţie în conformitate cu prezenta lege;

-Din categoria demnitarilor Republicii Moldova care beneficiază de protecție de stat fac parte: Președintele Republicii Moldova, Președintele Parlamentului, Prim-Ministrul, ex-Președintele Republicii Moldova, ex-Președintele Parlamentului, ex-Prim-Ministrul, pe perioada stabilită de legislație.

-Pe durata mandatului Preşedintelui Republicii Moldova, al Preşedintelui Parlamentului şi al Prim-ministrului se acordă protecţie şi membrilor lor de familie.

- Preşedintele Republicii Moldova dispune acordarea protecţiei şi altor demnitari sau membrilor lor de familie, la solicitarea scrisă a instituţiilor interesate sau din iniţiativă proprie, dacă se constată o stare de pericol sau dacă există informaţii despre organizarea de acţiuni prin care s-ar atenta la viaţa, integritatea fizică, libertatea de acţiune şi sănătatea lor.

-Demnitarilor străini şi membrilor lor de familie li se asigură protecţie pe durata şederii în Republica Moldova în conformitate cu legislaţia naţională, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. La solicitarea scrisă a instituţiilor interesate, directorul Serviciului poate dispune acordarea protecţiei altor demnitari străini, aflaţi în vizită pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile calendaristice, cu informarea Preşedintelui Republicii Moldova.

Care sunt drepturile Serviciului de Protecție și Pază de Stat?

Serviciul are următoarele drepturi: 

a) să desfăşoare, în conformitate cu legislaţia, activităţi operative de investigaţii pentru culegerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art.11 lit.a); să transmită informaţiile operative de altă natură spre verificare şi valorificare organelor abilitate prin lege cu aceste atribuţii;

b) să solicite şi să primească, în limitele competenţei, de la autorităţile administraţiei publice, de la societăţi şi instituţii cu orice formă juridică de organizare, precum şi de la cetăţeni, informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor sale;

c) să efectueze verificarea specială a locurilor de aflare permanentă sau temporară a persoanelor beneficiare de protecţie de stat şi să supună testelor de securitate obiectele aflate în folosinţa acestora, utilizînd în acest scop cîini de serviciu şi mijloace speciale din dotare;

 d) să reţină şi să predea organelor competente persoanele care comit sau care au comis fapte ilegale în locurile de aflare permanentă sau temporară a persoanelor beneficiare de protecţie de stat ori care au intenţia de a pătrunde sau care au pătruns ilegal în zonele cu acces interzis;

 e) să înainteze autorităţilor publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor propuneri de înlăturare a cauzelor ce pun în pericol securitatea persoanelor beneficiare de protecţie de stat; 

f) să pătrundă pe teritoriile şi în incintele întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor ilegale ce pun în pericol securitatea persoanelor beneficiare de protecţie de stat, precum şi pentru urmărirea persoanelor suspecte de comiterea acestor acţiuni, aducînd neîntîrziat la cunoştinţă organelor competente toate cazurile de pătrundere în aceste teritorii şi incinte contrar voinţei proprietarului;

  g) să utilizeze unităţi de transport cu numere de înmatriculare speciale, dotate cu mijloace speciale de comunicaţii, de protecţie, de semnalizare sonoră şi luminoasă;

h) să întreprindă, după caz, măsuri în vederea limitării sau interzicerii temporare a circulaţiei vehiculelor şi a accesului persoanelor în anumite zone din localitate şi în imobile de orice natură, precum şi în vederea eliberării zonelor respective de mijloacele de transport care împiedică întreprinderea măsurilor de protecţie şi pază, prin remorcarea acestora;

  i) să efectueze schimb de informaţii şi de tehnică specială şi să coopereze cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu din Republica Moldova şi din alte ţări pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art.11 lit.a);

  j) să antreneze, în limitele competenţei, cu acordul Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Ministerului Afacerilor Interne, forţele şi mijloacele acestora, necesare stabilirii şi realizării măsurilor de protecţie şi pază;

 k) să legitimeze şi să efectueze cu ajutorul mijloacelor speciale din dotare examinarea corporală şi controlul bunurilor persoanelor aflate în perimetrul desfăşurării măsurilor de protecţie şi pază;

  l) să poarte armă, să deţină, să aplice şi să folosească arma şi muniţiile din dotare, să aplice forţa fizică şi mijloacele speciale, în cazurile şi în modul prevăzute de legislaţie;

  m) în executarea unor misiuni care nu pot fi amînate şi care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel, să folosească orice mijloc de transport şi de telecomunicaţie proprietate publică sau privată, cu excepţia celor care aparţin corpului diplomatic, cheltuielile de folosire urmînd să fie suportate de Serviciu sau, după caz, de persoanele care au provocat intervenţia.

Care sunt obligaţiile Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat ?

SPPS  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea Nr.134, din 13.06.2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.

Serviciul îndeplineşte următoarele obligaţii: 

a) să prevină, să depisteze şi să anihileze orice acţiune prin care s-ar atenta la viaţa, integritatea fizică, libertatea de acţiune şi la sănătatea persoanelor beneficiare de protecţie de stat, indiferent de locul lor de aflare, să asigure paza sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestor persoane;

 b) să întreprindă măsurile de protecţie şi pază prevăzute la art.2, necesare asigurării securităţii persoanelor beneficiare de protecţie de stat şi pazei sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestor persoane; 

 c) să menţină, în limitele competenţei, ordinea publică în locurile de aflare permanentă sau temporară a persoanelor beneficiare de protecţie de stat şi să excludă cauzele ce împiedică asigurarea acestei ordini;

 d) să asigure însoţirea sau escortarea mijloacelor de transport  auto cu care se deplasează persoanele beneficiare de protecţie de stat;

 e) să întreprindă, în limitele competenţei, măsuri de asigurare a fiabilităţii, securităţii informaţionale şi operativităţii sistemelor de telecomunicaţii;

 f) să organizeze şi să coordoneze, pe timpul misiunilor de protecţie şi pază, activitatea tuturor părţilor participante din instituţiile prevăzute la art.5 alin.(1); 

  g) să participe, în limitele competenţei, la combaterea terorismului;

  h) să întreprindă, în colaborare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, acţiuni pentru prevenirea scurgerii de informaţii care nu sînt destinate publicităţii

 i) să execute, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acţiuni de căutare, identificare şi neutralizare a obiectelor suspecte care ar periclita persoanele beneficiare de protecţie de stat, sediile de lucru sau reşedinţele aflate în pază;

  j) să asigure propria securitate şi activitate;

  k) la declararea stării de urgenţă, de asediu sau de război, să coordoneze, în limitele competenţei, cu Statul Major General al Forţelor Armate acţiunile de menţinere a regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război;

  l) să organizeze, potrivit legii, activitatea de apărare a secretului de stat şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;

 m) să îndeplinească alte obligaţii în conformitate cu legislaţia.