User menu

Carieră

 Condiţiile de încadrare în calitate de ofiţer de protecţie

    (1) Încadrarea în calitate de ofiţer de protecţie este benevolă prin concursul candidaţilor care întrunesc condiţiile specifice funcţiei şi criteriilor stabilite de Serviciu.
    (2) În calitate de ofiţer de protecţie poate fi încadrată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a)     este cetăţean al Republicii Moldova;

b)    a atins vîrsta de 21 de ani;

c)     posedă limba de stat;

d)    îndeplinit serviciul militar prin contract sau serviciul special, serviciul militar în termen sau cu termen redus ori a urmat cursul deplin de instruire la catedra militară;

e)     este apt după calităţile individuale şi profesionale, starea de sănătate, capacităţile fizice şi psihologice pentru îndeplinirea funcţiei la care candidează;

f)      corespunde criteriilor de încadrare în Serviciu, ca urmare a controlului special.

(3) Nu poate fi încadrată în calitate de ofiţer de protecţie persoana care:
a) nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (2);

b) a atins limita de vîrstă pentru încadrarea primară în Serviciu de 30 de ani;

c) nu a renunţat la calitatea sa de membru al unui partid, al unei organizaţii social-politice, al unui organ de conducere sau de fondator al unui agent economic, precum şi la orice altă calitate incompatibilă cu funcţia de ofiţer de protecţie prevăzută de Statutul disciplinar;

d) a fost declarată anterior, prin hotărîre judecătorească definitivă, culpabilă de comiterea unei infracţiuni şi care se află sub urmărire penală;

e) este privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa funcţii în cadrul autorităţilor publice.

(4) Pentru a fi încadrat în calitate de ofiţer de protecţie, candidatul este supus unui control special conform actelor normative ale Serviciului.

(5) Serviciul efectuează, cu acordul candidatului, controlul special al acestuia, care se extinde şi asupra soţiei/soţului, rudelor pînă la al doilea grad de rudenie inclusiv, precum şi asupra persoanelor cu care domiciliază sau cu care se află în relaţii de concubinaj candidatul, cu respectarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. Procedura controlului special presupune prelucrarea datelor din evidenţele şi înregistrările operative şi de altă natură, testarea, în caz de necesitate, a candidatului la detectorul comportamentului simulat (poligraf), verificarea datelor cuprinse în declaraţia cu privire la venituri şi la proprietate, declaraţia de interese personale, culegerea de informaţii privind faptele care, conform legislaţiei, constituie impedimente la numirea într-o funcţie sau la desfăşurarea anumitor activităţi, precum şi examinarea altor informaţii în vederea constatării eligibilităţii candidatului pentru îndeplinirea funcţiei respective.

    (6) Refuzul candidatului de a fi supus controlului special constituie impediment la încadrarea acestuia în Serviciu.

    (7) Dacă, în urma efectuării controlului special sau a concursului, se constată că respectivul candidat nu corespunde condiţiilor de încadrare în calitate de ofiţer de protecţie, Serviciul este obligat să-l informeze despre motivul refuzului de angajare.

    (8) La încadrarea în calitate de ofiţer de protecţie, candidatul este supus unui examen medical complex, efectuat de către o comisie medicală de specialitate în instituţia medico-sanitară cu care Serviciul are încheiat un contract.

    (9) În cazul deciziei pozitive a comisiei medicale de specialitate, candidatul este supus verificării în vederea corespunderii cerinţelor de pregătire generală şi fizice necesare funcţiei la care candidează.

    (10) La încadrarea în calitate de ofiţer de protecţie, candidatul semnează angajamentul de a nu divulga informaţia ce constituie secret de stat, precum şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată.

    (11) Persoanele care urmează să fie încadrate în calitate de ofiţer de protecţie sînt supuse dactiloscopiei de stat obligatorii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (12) La încadrarea în Serviciu şi, ulterior, în fiecare an, ofiţerii de protecţie sînt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, declaraţii cu privire la venituri şi la proprietate, precum şi declaraţia de interese personale.

    (13) Persoanele încadrate în calitate de ofiţer de protecţie sînt radiate din evidenţa militară şi se includ în evidenţa specială a Serviciului.

    (14) În funcţiile stabilite pentru subofiţeri se încadrează persoane care au studii liceale sau medii de cultură generală, profesional tehnice ori secundare sau postsecundare.

    (15) În funcţiile stabilite pentru ofiţerii cu grade medii, superioare şi supreme se încadrează persoanele care au studii superioare. 

    (16) La angajarea persoanei în cadrul Serviciului în calitate de ofiţer de protecţie, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 6 luni. Procedura de evaluare a activităţii angajatului privind susţinerea perioadei de probă se stabileşte printr-un act normativ al Serviciului.